ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Henry’s Coffee: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Bataviastraat 79-B, 1095 ER te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 61050377.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Henry’s Coffee een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Henry’s Coffee en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Henry’s Coffee zich jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van een of meerdere Producten en/of Cadeaubonnen en/of het verlenen van Diensten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Henry’s Coffee en een Consument wordt gesloten in het kader van een door Henry’s Coffee georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Henry’s Coffee en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Consument die rechtstreeks middels de Website wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Henry’s Coffee geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Overeenkomst telefonisch of middels WhatsApp of een eenvoudig e-mailbericht wordt gesloten.
 7. Producten: de in het kader van een Overeenkomst door Henry’s Coffee aan de Klant te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, koffiebonen en gemalen koffie, koffiemachines, servies en koffietools, zoals tassen, baristadoeken, koppen, kannen en filters.
 8. Diensten: de in het kader van een Overeenkomst door Henry’s Coffee te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het af- en bijstellen van koffiemachines, het verzorgen van barista-trainingen en adviesverlening.
 9. Cadeaubon: een in het kader van de Overeenkomst door Henry’s Coffee aan de Klant te leveren tegoedbon die bij Henry’s Coffee kan worden verzilverd voor de levering van Producten.
 10. Website: www.henryscoffee.nl.
 11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Henry’s Coffee en iedere Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Henry’s Coffee is vrijblijvend. Een aanbod van Henry’s Coffee kan tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Klant, nog door Henry’s Coffee worden herroepen.
 2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Henry’s Coffee dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van de ene Partij door de andere Partij is aanvaard. Een mondeling aanbod dient onverwijld te worden aanvaard, bij gebreke waarvan deze komt te vervallen. Indien een aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Henry’s Coffee, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Henry’s Coffee anders aangeeft.
 4. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in lid 2, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand betreffende de levering van Producten tot 14 dagen nadat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen herroepen. In geval de Overeenkomst op Afstand voorziet in de levering van een Cadeaubon, kan de Consument de Overeenkomst op Afstand, behoudens het bepaalde in lid 3, tot 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst op Afstand, zonder opgave van redenen herroepen.
 2. De Consument heeft, onverminderd de overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten gronden, geen herroepingsrecht bij de levering van:
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, en/of;
 • Producten die zodanig snel bederven of die een zodanige beperkte houdbaarheid hebben dat doorverkoop na teruglevering onredelijk bezwarend voor Henry’s Coffee zou zijn, hetgeen in elk geval geldt met betrekking tot vers gebrande koffie. Vers gebrande koffie heeft namelijk een optimale houdbaarheid van maximaal twee maanden na branddatum.
 1. Het herroepingsrecht met betrekking tot een Cadeaubon vervalt indien de Cadeaubon binnen de bedenktijd van 14 dagen is verzilverd.
 2. De Consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Henry’s Coffee aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Henry’s Coffee. Zo spoedig mogelijk nadat Henry’s Coffee in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Henry’s Coffee de herroeping van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 3. Met betrekking tot te retourneren Producten, dient gedurende de bedenktijd van 14 dagen zorgvuldig te worden omgegaan met de Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag die Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
 4. Indien de Consument ten aanzien van geleverde Producten van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle eventueel meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Henry’s Coffee retourneren.
 5. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. Henry’s Coffee is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling.
 6. De Consument zal de te retourneren Producten retourzenden binnen 14 dagen nadat de Consument het herroepingsrecht conform het bepaalde in lid 4 heeft ingeroepen. De kosten van retourzenden komen voor rekening van de Consument.
 7. Henry’s Coffee zal de eventuele reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering als bedoeld in lid 7, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits, in geval van Producten, de Producten door Henry’s Coffee zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Henry’s Coffee niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Henry’s Coffee aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
 8. Terugbetaling geschiedt middels dezelfde betaalmethode als die door de Consument is gebruikt bij de aanschaf van de Producten of Cadeaubon. In geval betaling voor Producten middels een Cadeaubon heeft plaatsgevonden, geschiedt terugbetaling door de Cadeaubon te crediteren of een nieuwe Cadeaubon te leveren.

ARTIKEL 5. | VERKOOP: LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten betreffende verkoop van Producten.
 2. De levering van Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Klant opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien in geval van bezorging geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 3. Henry’s Coffee behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 4, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en zijn overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.
 6. Indien Henry’s Coffee als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 6. | UITVOERING VAN DIENSTEN OP LOCATIE VAN DE KLANT

 1. In het kader van af- en bijstellen van Koffiemachines, barista-trainingen of andere Diensten op locatie van de Klant of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Klant zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het deugdelijk kunnen uitvoeren van de Diensten. Voorts dient Henry’s Coffee op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op die locatie aanwezige en in redelijkheid door Henry’s Coffee gewenste zaken en voorzieningen.
 2. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in het vorige lid, is Henry’s Coffee, onverminderd het bepaalde in artikel 13, gerechtigd de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten en geleden schade door te berekenen aan de Klant.

ARTIKEL 6. | UITVOERING VAN DIENSTEN OP LOCATIE VAN DE KLANT

 1. In het kader van af- en bijstellen van Koffiemachines, barista-trainingen of andere Diensten op locatie van de Klant of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Klant zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het deugdelijk kunnen uitvoeren van de Diensten. Voorts dient Henry’s Coffee op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op die locatie aanwezige en in redelijkheid door Henry’s Coffee gewenste zaken en voorzieningen.
 2. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in het vorige lid, is Henry’s Coffee, onverminderd het bepaalde in artikel 13, gerechtigd de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten en geleden schade door te berekenen aan de Klant.

ARTIKEL 7. | KOFFIEABONNEMENTEN

 1. Een koffieabonnement voorziet in de regelmatige levering van koffie. Het bepaalde in artikel 5 is daarop van overeenkomstige toepassing.
 2. Een koffieabonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen.
 3. Indien het koffieabonnement voor een bepaalde looptijd is aangegaan, wordt het koffieabonnement na verstrijken van deze looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het koffieabonnement conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 4. Een koffieabonnement eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden.

ARTIKEL 8. | BRUIKLEEN VAN SERVIES

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten betreffende het door Henry’s Coffee in bruikleen geven van servies, waaronder tevens aanverwante zaken, zoals opbergblikken worden verstaan.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen.
 3. Indien de Overeenkomst voor een bepaalde looptijd is aangegaan, wordt de Overeenkomst na verstrijken van deze looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 4. De Overeenkomst eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden. De Klant dient het servies uiterlijk op de dag dat de Overeenkomst eindigt, aan Henry’s Coffee terug te leveren.
 5. De Klant verklaart het servies in de staat te hebben ontvangen als waarin het servies aan hem is geleverd.
 6. Behoudens normale slijtage en onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, dient de Klant het servies gedurende de looptijd van de Overeenkomst in dezelfde staat te houden als waarin het servies aan hem is geleverd.
 7. De Klant dient het servies uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met het normale gebruik van het servies. De wijze van gebruik van het servies zijn voor rekening en risico van de Klant.
 8. De Klant zal als een goed waarnemer voor het servies zorgdragen. De Klant is te allen tijde verplicht Henry’s Coffee dan wel een door hem gemachtigde de vrije toegang te verschaffen tot de plaats waar het servies zich bevindt teneinde de toestand van het servies te laten inspecteren.
 9. Het is de Klant niet toegestaan het servies onder te verhuren of anderszins buiten de locatie waar deze volgens de Overeenkomst bestemd is om te worden gebruikt, ter beschikking van derden te stellen. De Klant draagt in de verhouding tot Henry’s Coffee in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de Klant de feitelijke macht over het servies heeft overgelaten.
 10. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het servies, is de Klant gehouden de vervangingswaarde daarvan aan Henry’s Coffee te vergoeden, met dien verstande dat Henry’s Coffee breukschade tot ten hoogste 10% van het totaal in bruikleen gegeven servies voor zijn rekening neemt.

ARTIKEL 9. | TERMIJNEN

 1. Henry’s Coffee spant zich in de tussen Partijen overeengekomen uitvoerings- en/of leveringstermijnen na te komen. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Henry’s Coffee treedt niet eerder in dan nadat de Klant Henry’s Coffee Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Henry’s Coffee zijn verplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Verzuim van Henry’s Coffee biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN

 1. Ten aanzien van de levering door Henry’s Coffee van Producten aan de Klant, dient de Klant op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Henry’s Coffee. In geval de Producten op locatie van Henry’s Coffee worden afgehaald, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Producten zonder enig Schriftelijk voorbehoud door of namens de Klant zijn meegenomen.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Henry’s Coffee te zijn ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Henry’s Coffee is geklaagd.
 4. De Klant is gehouden om een eventuele klacht omtrent de uitvoering van Diensten door Henry’s Coffee, onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Henry’s Coffee mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, aan Henry’s Coffee Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Henry’s Coffee ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Klant ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Henry’s Coffee.
 5. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor Henry’s Coffee uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Henry’s Coffee bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Henry’s Coffee is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht).
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 3. Indien Henry’s Coffee bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Henry’s Coffee is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Henry’s Coffee ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Henry’s Coffee in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, zijn onderneming wordt geliquideerd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Henry’s Coffee gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Klant is, in geval de Overeenkomst voorziet in bruikleen van servies, in dergelijke gevallen verplicht onverwijld mededeling te doen van de gesloten Overeenkomst aan een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder.
 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Henry’s Coffee op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die Henry’s Coffee ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Henry’s Coffee de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | BTW, BIJKOMENDE KOSTEN & BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door Henry’s Coffee is aangegeven, zijn alle door Henry’s Coffee vermelde en door de Klant aan Henry’s Coffee verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat deze ten aanzien van Consumenten (mede) inclusief btw worden vermeld.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, komen in geval van bezorging van de Producten, de bezorgkosten voor rekening van de Klant, met dien verstande dat voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
 3. In geval Henry’s Coffee Diensten verleent op locatie van de Klant of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie en aldaar parkeerkosten moeten worden gemaakt, komen deze voor rekening van de Klant. Eventuele in het kader van Dienstverlening aan de Klant door te berekenen reis- of andere kosten, worden uitdrukkelijk overeengekomen.
 4. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Henry’s Coffee gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Klant te vorderen, met dien verstande dat Henry’s Coffee een Consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de kooprijs.
 5. Betaling dient te geschieden op (een van) de daartoe door Henry’s Coffee aangewezen betaalmethode(n), binnen de door Henry’s Coffee vermelde of aangezegde termijn. In geval van overboeking hanteert Henry’s Coffee een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 6. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 7. In geval van betaling middels automatische incasso geldt dat indien de machtiging door de Klant wordt ingetrokken, dan wel een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt, Henry’s Coffee gerechtigd is om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten aan de Klant in rekening te brengen en de openstaande betaling, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen.
 8. Henry’s Coffee is gerechtigd de aan de Klant te verstrekken facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Klant handelt in hoedanigheid van Consument.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.
 11. Een Consument is, in afwijking van het bepaalde in de vorige leden, vanwege zijn betalingsverzuim niet eerder extra kosten verschuldigd dan waarna ten minste 14 dagen zijn verstreken sinds een door Henry’s Coffee aan de Consument verstrekte betalingsherinnering.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de Klant de schade veroorzaakt door een (andere) tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede schade veroorzaakt door een andere omstandigheid die niet aan Henry’s Coffee kan worden toegerekend.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de wijze van gebruik van de Producten. Henry’s Coffee is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van consumptie van geleverde koffie na verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Indien de Klant door Henry’s Coffee geleverde koffie voor doorverkoop aanwendt of ter consumptie aanbiedt aan gasten binnen zijn onderneming, is het de verantwoordelijkheid van de Klant de versheid van de koffie te bewaken. De Klant vrijwaart Henry’s Coffee van alle aanspraken van derden ter zake.
 3. Indien de Producten onder private of white label van de Klant worden geleverd, vrijwaart de Klant Henry’s Coffee van alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid. Het bepaalde in lid 8 is van overeenkomstige toepassing.
 4. Henry’s Coffee verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de betreffende verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Henry’s Coffee zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Van een inspanningsverbintenis en niet van een resultaatverbintenis is in elk geval sprake bij adviesverlening, alsook barista-trainingen en andere Dienstverlening ten aanzien waarvan Henry’s Coffee de resultaten niet kan garanderen omdat Henry’s Coffee daarvoor (mede) afhankelijk is van derden of externe omstandigheden waarop Henry’s Coffee geen of geen overwegende invloed kan uitoefenen.
 5. Henry’s Coffee is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, letselschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Henry’s Coffee is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6, jegens de Klant slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Henry’s Coffee in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 6. De aansprakelijkheid van Henry’s Coffee is beperkt tot ten hoogste het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten dan wel herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Henry’s Coffee betrekking heeft. Indien zodanig herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Henry’s Coffee beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Henry’s Coffee betrekking heeft.
 7. In het kader van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. De Klant vrijwaart Henry’s Coffee van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Henry’s Coffee toerekenbaar is. Indien Henry’s Coffee uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Henry’s Coffee zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Henry’s Coffee, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Henry’s Coffee en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Henry’s Coffee of diens leidinggevend personeel.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Henry’s Coffee verkochte Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Henry’s Coffee hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Henry’s Coffee dan wel aan de door hem aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Henry’s Coffee is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 5. Als de Klant, nadat de verkochte Producten aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 17. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Bij Henry’s Coffee ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien een klacht van een Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

 1. Henry’s Coffee is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 2. Henry’s Coffee is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Amsterdam wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Henry’s Coffee een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Henry’s Coffee Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.